Algemene Regels

1 Jachtagentschap “Chasspol” is de bemiddelaar tussen de manager en de opdrachtgever, het jachtgebied en de organisatie, de uitvoering en afwikkeling van de jacht in Polen en in het buitenland, volgens de concessie van de minister van Milieu. Natuur en Bosbouw, nr. 261, Jachtbiuro “Chasspol” is ingeschreven in het Centraal Register Vergunningen, Regionaal Bureau in Zielona Gora, nr. 15.

2. Jachtagentschap “Chasspol” verkoopt jachten voor buitenlanders via eigen bemiddeling, alsook via andere reisbureaus.
3.Jachtagentschap “Chasspol” biedt klanten de hoeveelheid en de soorten wildaan waarop kan worden gejaagd in de jachtgebieden, voorgesteld door de jachtrechthouder van de grond onder de voorwaarden van de overeenkomst.
4. De jachtuitrusting en voertuigen die tijdens de jacht gebruikt worden, dienen in goede staat te zijn en moeten volkomen veilig zijn voor hun gebruikers, alsook de omstaanders. De kosten van ongevallen veroorzaakt door de slechte technische staat van het gebruikte materiaal, worden ten laste gelegd van de eigenaar.

CONTRACT

1. Jachtagentschap “Chasspol” is niet verantwoordelijk voor de annulatie van de geboekte gebeurtenissen, geheel of gedeeltelijk, en veranderingen in de programma’s veroorzaakt door overmacht (natuurrampen, stakingen, ramp communicatie, overlijden of ziekte deelnemers)
2. Als een buitenlandse jager een ongeoorloofd stuk wild schiet(bijvoorbeeld tijdens gesloten seizoen spel of zonder de toestemming van de begeleiden jager/gids), zal het jachtbureau “Chasspol”een boete opleggen, bovenop de afschotpremie, en eveneens vermeld in het protocol, als zijnde “verkeerd afschot is strafbaar”.
 
ALGEMENE BETALING

De basis voor de afwikkeling van het afschot van de jacht is hetjachtprotocol met vermelding van de soort, hoeveelheid, gewicht of afmetingen van de reële trofee,het schieten van grootwild, mis-schieten, het verstrekken van verblijf en eventuele extra diensten. Het protocol is opgesteld in drie exemplaren in het Pools en in een taal die door de klant (het origineel wordt vervangen bij de volgende jacht, kopieën aan de buitenlandse jager, door Jachtagentschap “Chasspol”). Het protocol wordt ondertekend door de buitenlandse jager, de organisator en een vertegenwoordiger vanJachtbureau “Chasspol” en gemachtigde vertegenwoordigers – gelijk aan de rechten van de partijen.

 AANVULLENDE INFORMATIE

1. Jagers zijn verzekerd door het jachtbureau “Chasspol”voor de aansprakelijkheid “schade aan derden” veroorzaakt tijdens de jacht. Het jachtbureau “Chasspol”kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebeurlijke ongevallen.
2. De buitenlandse jager is verplicht zich strikt aan de jachtwetwet te houden die geldt voor het land waarin gejaagd wordt. In het geval van niet-naleving – vooral op gebied van veiligheid tijdens de uitoefening van de jacht – heeft de organisatie het recht om jagers de jacht te ontzeggen of in drastische gevallen het volledige jachtgebeuren te stoppen. In dit geval zal de jager geen enkel recht op enige schadevergoeding hebben–eveneens vermeld in het protocol.
3. Voor u kan beginnen jagen dient u een geldig jachtverlof voor te leggen, geldig in uw thuisland. Indien u geen jachtverlof bezit, is het onmogelijk om te jagen via onze bemiddeling.
4. Wanneer er op herten gejaagd wordt, dient er altijd rekening te worden gehouden met de afschotcriteria.
5.Bij het kwetsen van een stuk wild worden er onherroepelijk kosten aangerekend, de organisatie dient wel het bewijs te leveren van het kwetsen door middel van botsplinters, zweet of dergelijke.
6. De boete, opgelegd bij het kwetsen van een stuk wild,wordt berekend op basis van de geschatte trofee.

 WEGEN, MEET-EN EXPORT TROFEEN

1.Wegen en meten van de trofeeën dient te worden uitgevoerd nadat de trofee ten minste 24 uur heeft gedroogd onder normale omstandigheden. Het wegen of meten van de trofee wordt uitgevoerd in aanwezigheid van de organisatie alsook de buitenlands jager. In het geval de jacht vroegtijdig dient te worden beëindigd, wordt de trofee gewogen vlak voor het vertrek van de jager, zonder enige correctie voor het ontbreken van de droogtijd.
2. Trofeeën van hertenworden gewogenals volgt: de volledige bovenschedel, inclusief neusbeen, maar dus zonder onderkaak. Trofeeën moeten worden verwerkt en gedesinfecteerd met 30% perchloraat, een certificaat wordt hiervan aan de jager overhandigd. Het gewicht van de trofee van de elanden en herten worden bepaald met een nauwkeurigheid van 10 gram, bij de reebokken tot op 1 g nauwkeurig, hier wordt er wel 90g van het totale schedelgewicht (zonder onderkaak) afgetrokken..
3. Wanneer een jager het volledige hoofd als trofee wil meenemen, dan wordt het gewicht en/of de grootte van de trofee , bij tanden van everzwijnen wordt de uitstekende lengte vermenigvuldigd met een factor 3.
4. Wanneer de jager de huid van het geschoten wild wil exporteren na de jacht, dient dit expliciet vermeld te staan op het protocol dat de jager aan de douane dient voor te leggen bij controle.
5. Indien de jager de trofeeën in Polen wenst te laten, dient dit eveneens te worden vermeld op het protocol.
6. Op het protocolis het niet mogelijk om geschenken of artikelen te vermelden, aangekocht door de jager.

 KLACHTEN

Eventuele klachten met betrekking tot de organisatie van de jacht, huisvesting en voeding, de waarde van de trofeeën, het werk van het personeel van de organisatie of de samenwerkingspartner zal worden bekeken door het Bureau van de jacht “Chasspol” op voorwaarde dat zij schriftelijk worden verstrekt aan de afgevaardigde of de jachtorganisator vóór de ondertekening van het protocol van de jacht. Uw bemerkingen zullen worden vermeld op het protocol, alvorens uw handtekening te plaatsen.