Prasa o nas – Jager de Vlaamse: Fauna & Wildbeheerder

Artykuł pochodzi z czasopisma, Jager de Vlaamse: Fauna & Wildbeheerder

POLEN. EEN ATTRACTIEF LAND VOOR DE JACHT!

Polen is ais jachtland bijna ideaal: prachtige biotopen voor grofen kleinwild, enorm uitgestrekt, dun bevolkt, veel land- bouw afgewisseld met enorme bosgebie den Kortom, een paradijs voor alie jacht wildsoorten Al enkele decennia lang is Polen zeer gekend onder jagers die regel- matig naar het buitenland gaan jagen, maar recent is Polen ais jachtgastland nog interessanter geworden Ais organisa tor van jachten zou ik u graag even de sterke, maar ook zwakke punten van Polen willen voorstellen. Uit eigen erva- ring, maar ook uit vele gesprekken met collega’s van andere jachtbureaus, meen ik te mogen stellen dat Polen, sinds mei 2004, toen Polen toetrad tot de Europese Unie, nog een toegankelijker land geworden is voor buitenlanders Tevoren was Polen niet voor iedereen bereikbaar, nu echter voor veel meer jagers Om te gaan jagen in Polen kan u twee wegen volgen: ofwel laat u uw jacht organiseren door een Pools jachtbureau, ofwel door een buitenlands jachtbureau. Dit laatste zal zich echter eerder richten op de ietwat welstellender klanten Vaak hoort men de klacht van jagers die wel zeer geínteresseerd zijn om in Polen te gaan jagen, maar de prijzen duidelijk boven hun budget vinden Voor een Pools jachtbureau is de eerste prioriteit nochtans dat er veel wild aanwezig is en dat de jacht tegelijk financieel bereikbaar blijft voor de klant.

Stelt men toch wat hogere eisen qua traafee. Dan kan men steeds tegen betaling ruime mogelijkheden voor sterke trofeeén van hert, ree, mouflon of everzwijn vinden. Zowel voor individuele jacht (bers- of aanzitjacht met jachtgids) ais voor drijf- jacht zijn er ruime mogelijkheden voor herten van 8 kilogram of meer, varkens met houwers langer dan 20 cm, bokken van 600 gram enz Het beste voorbeeld hiervan is het gebied Masurié, waar steeds medailletrofeeén te vinden zijn De mooiste bronst in september. welke jager apprecieert dat niet, op sterke herten vindt men in Masurié; mooie tro- feeén zijn daar steeds bereikbaar Ook de reewildpopulatie en het gemiddelde geweigewicht van de bokken zijn goed in Polen Maar bovenaan staat de drijfjacht op everzwijnen; de laatste jaren kan men zelfs van een exploderende everzwijnpo- pulatie in Polen spreken. Twee redenen zijn hiervoor aan te halen: de gemiddelde temperatuur van december tot februari stijgt voortdurend (veel zachtere winters) en er wordt massaal meer mai’s geplant in de buurt van grote bospercelen Uit eigen ervaring weten Polen dat niet alie gebie- den even goed zijn voor drijfjacht, van- daar dat zij zelf best geplaatst zijn om de kwaliteit van de jachtrevieren te beoorde- len Dit zijn West-Polen. Noord-Polen, Zuidwest-Polen en Masurié, kortbij de Russische grens. Vergeet ook niet dat er prachtige mogelijkheden zijn voor drijfacht op haas. fazant, patrijs of eend, Succesvolle individuele jacht is bijna over- al mogelijk. maar voor jagers die iets spe- ciaal zoeken, wordt in functie van hun persoonlijke wens een jachtgebied geko- zen Een Pools jachtbureau is daarom mis- schien best geplaatst binnen die sterke concurrentiestrijd om de gunst van kian- ten: zij weten waar de goede revieren te vinden en de beste kwaliteit Niet onbe- langrijk: ook het verblijf zelf is ‘af in Polen, met op vele plaatsen nog uitgebrei- de mogelijkheden voor ander tijdverdrijf dan jagen alleen U zal wel amper aan genoeg slaap toe komen! Polen zal u verrassen, in de positieve zin Tot ziens in Polen!

Bogusz Kozyra – www.chasspol.pl